Research en advies in wonen en zorg

1-Meting kleinschalig wonen dementie provincie Utrecht

096 Utrecht 1-meting-1 mediumProvincie Utrecht wil groei en spreiding van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie stimuleren. In het kader van het Stimuleringsprogramma Kleinschalige Woonvormen voor mensen met dementie 2008 – 2011 heeft de provincie daarvoor geld beschikbaar gesteld. Doel is uitbreiding van de kleinschalige capaciteit met 400 plaatsen.

Deze 1-meting is een vervolg op de nulmeting van 1-1-2008. Doel in dit onderzoek is om vast te stellen in welke mate het aantal plaatsen voor mensen met dementie in de provincie Utrecht is toegenomen en meer gespreid is over de kleinere gemeenten en kernen.

Alle zorgaanbieders zijn benaderd en er is geinventariseerd welke capaciteit zij hebben en welke plannen zij maken en in uitvoering hebben. Daarnaast is de prognose van de vraag iets bijgesteld ten opzichte van de prognose van de nulmeting.

Uit het onderzoek blijkt dat de groei van het aanbod gelijke tred heeft gehouden met de groei van de vraag. De vooruitblik is positief. Tot aan 2017 lijkt de groei aan te houden in overeenstemming met de groeiende vraag.

Het streven van de provincie Utrecht om 400 extra kleinschalige plaatsen te realiseren in 4 jaar tijd is ruimschoots gehaald: er zijn 822 kleinschalige plaatsen bijgekomen, en de netto toename van de totale verpleeghuiscapaciteit dementie is 482 plaatsen.

De rapportage geeft daarnaast veel informatie over de situatie per gemeente en woonkern. Ook zijn veel kenmerken van kleinschalige projecten geïnventariseerd zoals grootte, ligging, bekostiging en eigendom van het vastgoed. Al deze gegevens zijn openbaar en kunnen door derden gebruikt worden.

Opdrachtgever

  • Provincie Utrecht

Publicatie