Research en advies in wonen en zorg

Monitor Wonen-Zorg 2016 Gelderland

129 Monitor Wonen-Zorg mediumDe veranderingen in de zorg en de demografische ontwikkelingen hebben een groot effect op wonen met zorg. Op lange termijn zullen er grote verschuivingen plaatsvinden.

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Ruimte voor zorg verkend wat de ontwikkelingen de komende 30 jaar kunnen zijn op het gebied van wonen met zorg.

De uitkomsten zijn samengevat in gemeentelijke factsheets. Daarin staan vraag en aanbod van wonen met zorg naast elkaar.

Gemeenten kunnen beter onderbouwd beleidsbeslissingen nemen. Hetzelfde geldt voor woningcorporaties, die door de veranderingen in de zorg een steeds belangrijker rol krijgen. Zorgaanbieders krijgen met deze cijfers inzicht in hun markt.

Een voorbeeld: is er nog wel behoefte aan aanvullende intramurale zorg? Ja, het aantal verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie zal in de toekomst fors moeten toenemen, wel 2,5 keer ten opzichte van de huidige capaciteit. Een heel andere kwestie is wat we moeten doen met oude verzorgingshuizen: sluiten?

Ook het onderwerp Beschermd Wonen komt aan bod. Hoeveel potentiële cliënten zijn er in een gemeente, hoeveel daarvan wonen intramuraal, hoeveel in een groepswoning waarbij zij zelf huur en levensonderhoud betalen, en hoeveel zelfstandig?

Ook zijn vraag en aanbod in de gehandicaptenzorg verkend. Dit geeft een indicatie of er in de gemeente nog behoefte is aan nieuwe projecten voor mensen met een handicap.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Rapportages en factsheets: Website van Provincie Gelderland

Verkenning laten uitvoeren voor de eigen gemeente of regio? Neem contact op met Henk Nouws: 06 – 10 92 99 66.