Research en advies in wonen en zorg

Van dagbehandeling AWBZ naar ontmoetingscentrum dementie WMO

Het overheidsbeleid is er op gericht om de huidige dagverzorging en dagbehandeling voor mensen met dementie, Awbz gefinancierd, te deconcentreren naar de gemeenten, WMO gefinancierd. Deze deconcentratie van de de begeleiding Awbz naar de gemeenten zal de komende jaren worden geïmplementeerd.

Naast het beleid van de overheid is ook een trend in de samenleving zichtbaar die beantwoord moet worden: oudere wonen langer zelfstandig, ook ouderen met dementie, met Alzheimer. Dit vraagt veel ondersteuning, zowel van professionele zorgverleners als van mantelzorgers.

Deze ontwikkelingen vormen de achtergrond van het vooruitstrevende plan van Icare Noordwest om de traditionele dagbehandeling en dagverzorging dementie in Assen om te vormen tot een modern ontmoetingscentrum dementie. Deze nieuwe vorm van ontmoeting en ondersteuning moet beter aansluiten bij de leefwereld van ouderen en hun mantelzorgers en hen op een positieve manier de ruimte en mogelijkheden geven om zelf richting en inhoud te geven aan het aanbod.

Ruimte voor Zorg heeft voor dit plan een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De uitgangspunten van Icare waren daar bij een open centrum, liefst in de binnenstad, met brede openingstijden, laagdrempelig, met veel mogelijkheden en ondersteuning voor eigen initiatief, met informatie en training, Alzheimer Café, geïntegreerd met Awbz dagbehandeling (de dagbehandeling gaat niet over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning), met veel aanbod van derden, en een plaats binnen de keten dementie.

Het resultaat is een haalbaarheidsstudie die kijkt naar de bekostiging, de fasering, de risico’s, de vraag en het draagvlak bij de andere spelers in het veld.

Opdrachtgever

  • Icare Noordwest