Research en advies in wonen en zorg

Sturen op zelfredzaamheid

132-sturen-op-zelfredzaamheid-medium Gemeenten hebben mogelijkheden om te voorzien in een goed aanbod voor mensen die bescherming nodig hebben. Zij beschikken over de financiële middelen. Op de weg naar die nieuwe vormen van wonen en zorg, komen gemeenten allerlei juridische vragen tegen:

  • Mag in een huurcontract van een cliënt een koppelbeding met de zorg worden opgenomen en onder welke voorwaarden?
  • Wat is de status van de verschillende woonvormen binnen de Wet ruimtelijke ordening?
  • Kan de woningtoewijzing worden geregeld binnen het woonruimteverdeelsysteem en is er ruimte voor maatwerk? Hoe hangt dat samen met een gemeentelijke huisvestingsverordening?

Met en voor Hennie Vleugel is een notitie opgesteld over deze vraagstukken.